"हरित नगर समृद्ध दमक"

दमक नगरपालिकाको २०७४-७५ को लागि सहभागितात्मक तथा समाबेसी नगरविकास योजना तयार गर्न बनाईएको संसोधिक कार्यतालिका