"हरित नगर समृद्ध दमक"

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरीएको अादेश २०७३