"हरित नगर समृद्ध दमक"

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दमक ताराबारी सडक र क्याम्पस माेड पाङमिनी चाैक टेन्डर सूचना

दमक उद्दोग बाणिजय संघको सूचना

दमकका विभिन्न क्षेत्रहरुमा ४० थान  CCTV जडानको लागि दमक उद्दोग बाणिजय संगको सूचनाकालागि Technical Specification तथा  BOQ

Pages