"हरित नगर समृद्ध दमक"

दमक नगरपालिकाको २०७३-११-२७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको नयाँ नक्सा