"हरित नगर समृद्ध दमक"

संगठनात्मक स्वरुप

Organizational Structure of Damak Municipality