FAQs Complain Problems

एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।