"हरित नगर समृद्ध दमक"

नगरपालिकाका निर्णयहरु

भवन निर्माण संहिता तथा मापदन्ड कार्यान्वयन

दमक नगरपालिका द्वारा कार्यान्वयन गरिएको

“राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६०” र “भवन तथा योजना मापदण्ड २०६९”