FAQs Complain Problems

दमक राजपत्रः कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५