FAQs Complain Problems

News and Notices

विज्ञापन कर संकलन आय ठेक्का आ.व. 2080/81 सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन कर संकलन आय ठेक्का आ.व. 2080/81 का लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । थप जानकारीका लागि www.bolpatra.gov.np मा जानुहुन अनुरोध छ ।

Pages