FAQs Complain Problems

News and Notices

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहररुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।

भरि  यहि असार ७ गते भित्र प्रशासन शाखामा बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।  साथै फाराम दमक नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको हुँदा डाउनलोड गरी  भर्नुहोला ।

Pages