"हरित नगर समृद्ध दमक"

दमक नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप