"हरित नगर समृद्ध दमक"

मिति २०७४/०६/३० गते भएको दमक नगरपालिकाको प्रथम ऐतिहासिक नगरसभाकाे केही झलकहरू