FAQs Complain Problems

अनमि, अहेव, हे अ को अन्तिम नतिजा सार्वजानिकबरे सूचना

बिज्ञापन न १-२०७४।७५ अ.न.मि., २-२०७४/७५ अ. हे. व., ३-२०७४/७५ हे. अ. पदको उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको लिखित परिक्षा र अन्तरवार्ता समेतको कुल प्राप्तांकको आधारमा देहाय बमोजिमको योग्यता क्रम कायम भई पद पुर्ति समितिवाट मिति २०७४-११-१६ को निर्णयानुसार सिफारि भइ आएकोले सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Supporting Documents: