FAQs Complain Problems

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

निम्न बोलपत्रहरुको म्याद अप्रिल ३०, २०२० सम्म म्याद थप गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
DMO/JHAPA/MED/42/2076-77
Procurement of Medical Machinary and Equipments for Damak Hospital
 
Goods  NCB
 
 
 
 

2
DMO/JHAPA/Building/42/076-077
Construction of Damak Hospital Building
 
Works  NCB
 
 
 
 

3
DMO/JHAPA/Building/43/076-077
Construction of Namuna Basti Building Works. Damak 7
 
Works  NCB
 
 
 
 

4
DMO/JHAPA/Roa/44/076-077
Construction of Interlocking works Damak 9 Padeni Scool
 
Works  NCB
 
 
 
 

   

5        
DMO/JHAPA/MED/45/2076-77   
Procurement of Free Medicine for Damak Municipality                     
 
      Goods