"हरित नगर समृद्ध दमक"

News and Notices

कार्यक्रम अधिकृतको परिक्षा मिति पुनः सारिएको बारे

सारिएको परिक्षा मितिः  २०७३-३-१९ गते बिहान ८ बजे।

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

दमक नगरपालिका, दमक झापाको देहायको बिज्ञापनमा लोक सेवा आयोग मेची अञ्चल कार्यालय, ईलामद्धारा लिईएको लिखित परिक्षामा सम्मिलित उम्मेद्वारहरु मध्ये वर्णानुक्रम अनुसार देहायका रोल नम्वर तथा नामथर भएका उम्मेद्वारहरु उत्र्तीण भई अन्र्तवार्ताको लागि छनौट भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचन

Pages