"हरित नगर समृद्ध दमक"

आ व २०७३-७४ सालको नागरिक वडापत्र